Levering Informatie


In de omschrijving staat de vermoedelijke leveringstermijn vermeld. Levering gebeurt na verwerking van de betaling.


Alle door Leverancier genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Leverancier bekend waren.


Opgegeven (leverings)termijnen zijn niet te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan,vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald.


Bij niet tijdige levering dient afnemer Leverancier ter zake in gebreke te stellen en aan Leverancier een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Heeft na verloop van deze termijn nog steeds geen levering plaatsgevonden, dan is afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.


Overschrijding van door Leverancier op gegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.


Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Leverancier de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële)verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deel leveringen is Leverancier gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.